Srpska arheologija / Serbian Archaeology

Писмо скупштине Српског археолошког друштва поводом нацрта Закона о културним добрима

Примедбе на
Нацрт Закона о културним добрима

Министарству за културу

Скупштина Српског археолошког друштва, одржана 31. 5. 2001. у Крушевцу, разматрала је нацрт Закона о културним добрима. Скупштина је закључила да код утврђивања нацрта Закона није поштована демократска процедура – нису једнако обавештене ни установе заштите, ни научне установе, ни поједини стручњаци, а реч је о веома важном закону. Нацрт Закона је лош и сасвим непримерен променама у нашем друштву. Најозбиљнијим пропустом сматрамо непримењивање Европске конвенције о заштити археолошког наслеђа. Зато сматрамо да предложени нацрт Закона у целини треба одбацити, а предузети следеће:

1. Да се донесе Закон о музејима, којим ће се:

а) успоставити мрежа музеја прилагођена културним добрима наше земље, у којој ће завичајни музеј бити основна обавезна установа заштите у свакој општини, а Народни музеј бити на њеном врху, најодговорнији у сваком погледу;

б) утврдити музеји као установе заштите које ће учествовати у планирању урбанистичких, просторних и регионалних планова и давати на њих сагласност;

в) успоставити републички Археолошки музеј.

2. Да се донесе Закон о заштити археолошког наслеђа, којим ће се утврдити:

а) јединственост археолошког налазишта са надземним деловима и предметима који му припадају;

б) дужност компетентних музеја да обустављају радове који оштећују, прете оштећењем или уништавањем или уништавају археолошка налазишта.

3. Ради ефикасне заштите археолошког наслеђа, неопходно је:

а) ускладити све релевантне законе;

б) утврдити степене одговорности за оштећење или уништење археолошког наслеђа због неспровођења Закона од стране истраживача, директора установе заштите и свих надлежних представника државе;

в) утврдити одговарајућу кривичну одговорност за оштећење или уништење археолошког наслеђа.

Чланови Друштва су разматрали и предлоге за нацрт Закона о археолошком наслеђу. Критикована је неефикасност завода за заштиту споменика културе у заштити археолошког наслеђа. Посебно је указано на примере уништавања археолошког наслеђа од стране појединих представника Цркве, што такође указује на слабости деловања службе заштите.

Са поштовањем,

Др Војислав Јовановић,
председник Српског археолошког друштва

Достављено:

Народној скупштини Републике Србије

Председнику Републике Србије

Председнику Bладе Републике Србије

Министру за културу Републике Србије

© 2002. Редакција пројекта "Српска археологија" и носиоци појединачних ауторских права.
Ниједан део овог сајта не сме се умножавати или преносити без претходне сагласности.


Hosted by uCoz