Srpska arheologija / Serbian Archaeology

Археолошка налазишта
на делу ауто-пута од Фекетића до Новог Сада

(у надлежности Завода за заштиту споменика културе Војводине)
2002

За трасу аутопута од Фекетића до Новог Сада постоје доступни подаци о 16 археолошких налазишта, али нема вести да ће се обавити заштитна ископавања примерена европским стандардима. Реч је о следећим налазиштима:

1. (км 71+500 м - км 71+850 м) - На основу конфигурације терена и близине водотока Криваје претпоставља се постојање насеља из ранијих епоха.

2. (км 72+150 м - км 72+750 м) - Вишеслојно археолошко налазиште са насељима из периода касне антике (Сармати) и позног средњег века (XII-XIV век).

3. (км 81+200 м - км 81+450 м) - Насеље из периода раног средњег века.

4. (км 81+700 м - км 81+900 м) - Насеље из периода позног средњег века (XII-XIV век).

5.(км 88+750 м - км 88+850 м) - Праисторијско и позно средњовековно насеље (XII-XIV век).

6. (км 91+700 м - км 91+900 м) - Насеље из периода раног средњег века.

7. (км 91+950 - км 92+250 м) - Касно античко сарматско насеље.

8. (км 96+900 м - км 97) - Насеља из времена старијег неолита, старчевачке културе и позног средњег века (XII-XIV век).

9. (км 98+600 м - км 99) - Касноантичко насеље и насеље позног средњег века (XII-XIV век).

10. (км 99+100 м - км 99+200 м) - Насеље из периода касне антике.

11. (км 100+400 м - км 100+800 м) - Праисторијско, енеолитско насеље и насеље позног средњег века (XIII-XV век).

12. (км 102+700 м - км 103+100 м) - Насеља бронзаног доба и позног средњег века (XIII-XIV век).

13. (км 105+400 м - км 105+650 м) - Насеље позног средњег века (XII-XIV век).

14. (км 105+800 м - км 106+550 м) - Касноантичко и рано средњовековно насеље.

15. (км 108+450 м - км 109) - Средњовековна насеља (VIII-IX век и XII-XV век).

16. (км 109+200 м - км 109+500 м) - Касноантичко и позносредњовековно насеље.

© 2002. Редакција пројекта "Српска археологија" и носиоци појединачних ауторских права.
Ниједан део овог сајта не сме се умножавати или преносити без претходне сагласности.


Hosted by uCoz