Srpska arheologija / Serbian Archaeology

Старинар
Starinar

50

(2000)
2001

Издавач: Археолошки институт САНУ, Београд,
уредник Милоје Р. Васић

Садржај / Sommaire

Расправе / Etudes

 • Milorad Stojic: The Brnjica cultural group in the South Morava basin / 9
 • Мирјана Роксандић: Вредност тафономске анaлизе скелетних остатака људи за проучавање начина сахрањивања / 61
  Mirjana Roksandic: Value of taphonomic analysis of human skeletal remains for the study of types of interment / 82
 • Petar Popovic: La ceramique de La Tene finale sur les territoires des Scordisques / 83
  Петар Поповић: Каснолатенска керамика на територијама Скордиска / 101
 • Слободан Душанић: Војничка диплома једног Стобљанина / 113
  Slobodan Dusanic: The Military Diploma of a Stobian / 130
 • Мирослав Јеремић: Цигларске пећи Сирмијума / 154
  Miroslav Jeremic: Brick Kilns in Sirmium / 131
 • Miodrag Tomovic: Kraku Lu Jordan and Gold Mining and Metallurgy in Antiquity / 155
  Миодраг Томовић: Краку Лу Јордан и античко рударство и металургија злата / 184
 • Ivana Popovic: "Fidelity rings" to the emperors of the Constantinian house / 187
  Ивана Поповић: Прстење оданости царевима Константинове владарске куће / 237
 • Марко Поповић: Ка проблему средњовековних цркви Смедеревског града / 201
  Marko Popovic: Towards the question of Medieval Churches in the Fortress of Smederevo / 218
 • Zivko Mikic: Bevolkerungsbewegungen im letzten Nachchristlichen Jahrtausend im Jugoslawien (1991) / 221
  Живко Микић: Промене становништва током последњег миленијума н. е. у Југославији (1991) / 235

Прилози / Apercus

 • Ivana Popovic: Silver bust of Maximianus Herculius as a head of sceptre / 237
  Ивана Поповић: Глава скиптра у облику сребрне бисте Максиминијана Херкулија / 244
 • Miloje Vasic: On the porphyru head from Nis once more / 245
  Милоје Васић: Још једанпут о царској порфирној глави из Ниша / 250
 • Милена Милин: Прилози познавању хришћанства у Сирмију / 253
  Milena Milin: Contributions to the Knowledge of Christianity in Sirmium / 259

Хроника ископавања / Chronique des fouilles

 • Миодраг Томовић, Ђоко Јовановић: Врело, Шаркамен. Тетрархијски царски комплекс / 261
 • Миодраг Томовић, Татјана Михајловић: Зајачак, Кремићи. Касноантички рударско-металуршки комплекс на западним падинама Копаоника / 268
 • Софија Петковић, Светозар Јовановић: Археолошка ископавања римског утврђења Timacum Minus код села Равна, општина Књажевац током 1997-1998. године - сектор јужне капије / 275
 • Весна Бикић, Јосип Шарић: Извештај о археолошким ископавањима на локалитету Ромулијана - Гамзиград у 1998. години / 280
 • Анка Лаловић, Мира Ружић, Светозар Јовановић: Гамзиград - Ромулијана - Археолошка истраживања на сектору терми током 1998. године / 283
 • Мирослава Јоцић, Милорад Стојић: Врапце, окућница Михајла Јојића, некропола брњичке културне групе / 285

Kpитикe и пpикaзи / Comptes rendus

 • Borislav Jovanovic: Douglass W. Bailey, Balkan Prehistory, Exclusion, Incorporation and Identity, London and New York 2000. / 293
 • Милутин Гарашанин: Stefan Hiller, Vassil Nikolov, Karanovo, die Ausgrabungen im Sudsektor 1984-1992, Sofia 1997. Васил Николов, Проучаваниа врху неолитната керамика в Тракиа, Керамичните комплекси Караново II—III, III—IV в контекста на северозападната Анатолиа и Југоисточне Европа, издателство Агато, Софиа 1998 -296
 • Milutin Garasanin: J. Maran, Kulturwandel auf dem Griechischen Festland und den Kykladen Im Spaten Dritten Jahrtausend v. Chr., Bonn 1998. / 300
 • Борислав Јовановић: Katharine Paszthory, Eugen Friedrich Mayer, Die Axte und Beile in Bayern, PBF IX, 20, Stuttgart 1998. / 304
 • Растко Васић: Jiri Rihovsky, Die Lanzen-, Speer- und Pfeilspitzen in Mahren, PBFV, 2, Stuttgart 1996. / 305
 • Растко Васић: Claus Weber, Die Rasiermesser in Sudosteuropa (Albanien, Bosnien-Hercegowina, Bulgarien, Griechenland, Kroаtien, Mazedonien; Montenegro, Rumanien, Serbien, Slowenien und Ungarn), PBF VIII, 5, Stuttgart 1996. / 306
 • Cлавица Арсенијевић: Mircea Petrescu-Dombovita, Der arm-und Beinschmuck in Rumanien, PBF X, 4, Stuttgart 1998. -307
 • Борислав Јовановић: Rastko Vasic, Die Fibeln in Zentralbalkan (Vojvodina, Serbien, Kosovo und Makedonien), PBF XIV, 12, Stuttgart 1999. / 308
 • Borislav Jovanovic: Hermann Parxinger, Studien zur Chronologie und Kulturgeschichte der Jungstein- Kupfer- und Fruhbronzenzeit zwischen Karpaten und Mittleren Taurus, Mainz 1993. / 310
 • Мирослава Мирковић: IG X, II, I: Inscriptiones Graecae Epiri, Macedoniae, Thraciae, Scythiae..., Berlin 1999. / 313
 • Милоје Васић: Радмило Петровић, Културна историја Византије. Рани средњи век, Рача 1999. / 315
 • Марко Поповић: Млађан Цуњак, Смедеревска тврђава - новија истраживања, Смедерево 1998. / 319
 • Весна Бикић: Byzantine Glazed Cerramics. The Art of Sgraffito, Ed. D. Pipanikola-Bakirtzi, Каталог изложбе, Athens 1999. / 323
 • Растко Васић: Арxеолошко благо Косова и Метохије од неолита до раног средњег века, Београд 1999. / 324

Hаучни скупови / Assemblees

 • Весна Бикић: VII Congres Internatiоnal sur la ceramique medievale en Mediterranee / 327

© 2002. Редакција пројекта "Српска археологија" и носиоци појединачних ауторских права.
Ниједан део овог сајта не сме се умножавати или преносити без претходне сагласности.


Hosted by uCoz