Srpska arheologija / Serbian Archaeology

Гласник Српског археолошког друштва
Journal of the Serbian Archaeological Society

15-16

1999-2000

Година ХVI-ХVII, број 15-16

Издаје Српско археолошко друштво, Чика Љубина 18-20,11000 Београд

За издавача: Борислав Јовановић, Војислав Јовановић

Уредник Ђорђе Јанковић

Редакција: Радован Бунарџић, Растко Васић, Ђорђе Јанковић, Живко Микић, Душан Мркобрад, Ивана Поповић, Никола Тасић, Сава Тутунџић

Технички уредник Дејан Каровић

Коректура Гордана Каровић

Корице по решењу Драгомира Тодоровића

Тираж 400 примерака

Штампа: Zelnid, Немањина 6, Београд

Sigillum
ГЛАСНИК САД
YU ISSN 0352-5678
УДК: 902(497.11)

Year XVI - XVII, No l5-16

Published by Serbian Archaeological Society
Cika Ljubina 18-20, 11000 Beograd

For publisher: Borislav Jovanovic, Vojislav Jovanovic

Editor: Dorde Jankovic

Editorial Staff: Radovan Bunardzic, Dorde Jankovic, Zivko Mikic, Dusan Mrkobrad, Ivana Popovic, Nikola Tasic, Sava Tutundzic, Rastko Vasic

Technical Editor: Dejan Karovic

Proofreading: Gordana Karovic

Graphic design by Dragomir Todorovic

Printed by ZELNID, Nemanjina 6, Beograd

Sigillum

GLASNIK SAD
YU ISSN 0352-5678
UDK: 902(497.11)

 

Садржај-Summary

Истраживачки радови и расправе
Research papers and treaties

 • Саво Ветнић, Старчевачки жртвеници са насеља у басену Велике Мораве / 9
  Savo Vetnic, Starcevo Culture Altars from the Settlements in the Velika Morava Basin / 22
 • Александар Булатовић, Налазишта Брњичке културне групе у Врањско-Бујановачкој и Прешевској котлини / 23
  Aleksandar Bulatovic, Finds of the Brnjica Cultural Group in the Vranje-Bujanovac and Presevo Basin / 41
 • Станко Трифуновић, Насеља Лимиганата и Словена у Банату и Бачкој / 43
  Stanko Trifunovic, Settlements of Limigantes and Slavs in Banat and Backa / 80
 • Милица Крижанац, Зграфито зделе из цркве св. Михаила у Котору / 107
  Milica Krizanac, Sgraffito Bowls from the Church of St Michael in Kotor / 113

Скупови секција друштва
Meetings of sections of SAS

The Near East

 • VI Саветовање чланова Секције за археологију Блиског истока САД (Београд, 16. и 30. октобар 1998) - С. П. Тутунџић / 119
 • Sava P. Tutundzic, Amratian Echo among Early Rock-Drawings of Boats and Men in the Eastern Desert of Egypt / 121
  Сава П. Тутунџић, Амрашки ехо међу раним петроглифима барки и људи у египатској Источној пустињи / 133
 • Vera Vasiljevic, Wiederholung von Bettenszenen in Privatgrabern des Alten Reiches / 135
  Bepa Васиљевић, О понављању сцене намештања кревета у приватним гробницама Старог царства / 142
 • Danijela Stefanovic, Market-women and Market-place in Pharaonic Egypt (According to Hdt, II, 35, Egyptian Written Sources and Iconography) / 145
  Данијела Стефановић, "Пиљарице и пијаца" у фараонском Египту (Према Htd, II, 35, египатским писаним изворима и иконографији) / 150
 • Miroslava Panic-Storh, On the Continuity of the Ancient Egyptian Title smr w'ty / 153 Мирослава Панић-Шторх, O континуитету староегипатске титуле smr w'ty / 162

Археолошка ископавања и рекогносцирања Archaeological excavations and surveys

 • Велика Даутова-Рушевљан, Систематско-заштитна ископавања у Хртковцима / 163
  Velika Dautova-Rusevljan, Sistematic and Rescue Excavations in Hrtkovci / 168
 • Гордана Тошић, Милан Трифуновић, Милосав Филиповић, Прилог проучавању дубровачке колоније у Ливађу, на Копаонику / 175
  Gordana Tosic, Milan Trifunovic and Milosav Filipovic, Contribution to the Problem of Dubrovnik Collony at Livade on the Mountain Kopaonik / 184

Из археолошких збирки
From archaeological collections

 • Никола Црнобрња, Дубравка Ујес, Збирка грчког новца у Музеју града Београда / 185
  Nikola Crnobrnja and Dubravka Ujes, Greek Coins in the Numismatic Collection of the City Museum of Belgrade / 201
 • Слободан Дрча, Римско стакло у Нишком музеју / 209
  Slobodan Drca, Roman Glass in the Nis Museum / 222
 • Јован Коледин, Римска војничка диплома из Вуковара / 231
  Jovan Koledin, Roman Military Diploma from Vukovar / 239
 • Анка Лаловић, Златан прстен из античке збирке Народног музеја у Зајечару / 241
  Anka Lalovic, Golden Ring in the Roman Collection of the National Museum in Zajecar / 243
 • Милка Радоја, Из античке збирке Музеја Републике Српске у Бања Луци / 245
  Milka Radoja, From the Antique Collection of the Republic Srpska Museum in Banja Luka / 253
 • Александар Јовановић, Два археолошка сведочанства о играма у касноантичком периоду са простора Источне Србије / 257
  Aleksandar Jovanovic, Two Archaeological Testimonies on the Games during the Late Roman Period in the Eastern Serbia / 263
 • Јелена Боровић-Димић, Нумизматички налази касноантичког доба из области Врњачке Бање / 265
  Jelena Borovic Dimic, Late Roman Numismatic Finds from the Vrnjacka Banja Region / 271
 • Гордана Чађеновић, Средњовековно прстење у Народном музеју у Крушевцу / 275
  Gordana Cadenovic, Medieval Rings in the National Museum in Krusevac / 283
 • Оливера Миловић, Преглед откупљеног накита у средњовековној збирци Народног музеја у Пожаревцу / 287
  Olivera Milovic, Survey of Ransomed Jewellry in the Medieval Collection of the National Museum in Pozarevac / 294

 

Методологија и теорија археолошких истраживања
Methodology and theory of archaeological research

 • Bepa Васиљевић, Египтологија код нас - луксуз или потреба / 297

Археологија и примењене науке
Archaeology and applied sciences

 • Софија Стефановић, Употреба података о смртности инфанта у палеодемографији / 303
  Sofija Stefanovic, Use of the Data on Infants' Mortality in Paleodemography / 313
 • Дијана Симоновић, Архитектура станишта IV до IX века у Банату и Бачкој / 315
  Dijana Simonovic, Architecture of Habitation Features from the 4th to the 9th Century in Banat and Backa / 321
 • Стеван Л. Јевтић, Отисци зрна житарица на грнчарији 4. до 9. века у Банату и Бачкој / 327
  Stevan L. Jevtic, Imprints of Cereal Grains on the 4th to the 9th Century Pottery in Banat and Backa / 329
 • Светлана Блажић, Остаци животиња са налазишта од IV до Х века у Банату и Бачкој, прелиминарни извештај / 333
  Svetlana Blazic, Faunal Remains from Sites (4th to the 10th century) in Banat and Backa. A Preliminary Report / 340
 • Миланка Николић, Испитивање отисака текстилног материјала на деловима керамичких посуда 5. до 9. века у Банату и Бачкој / 343
  Milanka Nikolic, Examination of Imprints of Textiles on the Pottery Fragments Dating from 5th to 9th Century in Banat and Backa / 347
 • Вукосава Жумберковић, Петролошка испитивања археолошких остатака са налазишта 4. до 6. века у Банату и Бачкој / 351
  Vukosava Zumberkovic, Petrologic Examination of Archaeological Remains from the 4th to 6th Century in Banat and Backa / 354
 • Драгана Живковић, Светислав Јањић, Властимир Грујић, Милорад Гавриловски, Вишња Рајковић, Радованка Ћурчић, Дарко Крајчиновић, Карактеризација археометалуршких налаза са касноантичких и раносредњовековних локалитета у Банату и Бачкој / 355
  Dragana Zivkovic, Svetislav Janjic, Vlastimir Grujic, Milorad Gavrilovski, Visnja Rajkovic, Radovanka Curcic and Darko Krajcinovic, Characterization of Archaeometallurgical Finds from Late Roman and Early Medieval Sites in Banat and Backa / 368
 • Јоњауа Раногајец, Александра Росић, Фазни састав и текстуралне карактеристике узорака грнчарије из насеља 4. до 6. века у Банату и Бачкој / 369
  Jonjaua Ranogajec and Aleksandra Rosic, Phase Composition and Texture Characteristics of Pottery Samples from the 4th to 6th Century Settlements in Banat and Backa / 378
 • Радмила Павловић, Мирослав Марковић, Димитрије Мадас, Прикупљање археолошких података методима даљинске детекције / 379
  Radmila Pavlovic, Miroslav Markovic and Dimitrije Madas, Gathering of Archaeological Data by the Methods of Remote Detection / 384
 • Зоран Тимотијевић, Снежана Коматина, Драгиша Ђурђевић, Могућности археогеофизике и досадашња примена на археолошким локалитетима у Југославији / 389
  Zoran Timotijevic, Snezana Komatina and Dragisa Durdevic, Possibilities of Archaeogeophysics and hitherto Application at Archaeological Sites in Yugoslavia / 405

Гласников саговорник
Interview

 • Разговор са професором Савом Тутунџићем (Бранислав Анђелковић) / 407

Разно
Varia

 • Димитрије Мадас, Примена параглајдера у фотоснимању археолошких налазишта / 415
 • Милорад Стојић, На трагу / 419
 • Рецензије рукописа Станка Трифуновића "Словенска насеља 4-10. века у Банату и Бачкој - нова археолошка истраживања" (Душица Минић, Ђорђе Јанковић, Милоје Васић) / 425

Из рада Друштва
Activities of SAS

 • Рад Српског археолошког друштва у 1997-1998. години (Борислав Јовановић) / 439
 • Записник са XX Скупштине Српског археолошког друштва (Марина Миленковић) / 441
 • Извештај о финансијском пословању Српског археолошког друштва у 1998. години (Биљана Симеуновић) / 443
 • Рад Српског археолошког друштва од 1995. до 1999. године (Борислав Јовановић) / 445
 • Записник са XXI Скупштине Српског археолошког друштва (Марина Миленковић) / 449
 • Извештај о финансијском пословању Српског археолошког друштва у 1999. години (Биљана Симеуновић) / 453
 • Поводом публикације "Природна и културна баштина Косова и Метохије" / 455

Вести
News

 • Дипломирани студенти у 1998. години / 469
 • In memoriam Мира Колин-Ненковић (Марин Брмболић) / 471

© 2002. Редакција пројекта "Српска археологија" и носиоци појединачних ауторских права.
Ниједан део овог сајта не сме се умножавати или преносити без претходне сагласности.


Hosted by uCoz