Srpska arheologija / Serbian Archaeology

Зборник Народног музеја у Београду
Recueil du Musee national - Belgrade

XVII-1

археологија – archeologie
Memoriae dictum Gordana Marjanović-Vujović

Београд 2001.

Musee national
Belgrade, 2001

Главни и одговорни уредник – Redacteur eu chef
Бојана Борић-Брешковић – Bojana Borić
-Brešković

Редакцијски одбор XVII-1 тома
Милоје Васић, Мирјана Вукомановић, Емина Зечевић, Војислав Јовановић, Душица Минић, Марко Поповић, Весна Радић, Слободан Фидановски, Татјана Цвјетићанин (секретар редакције)

Redaction du XVII-1 tome
Miloje Vasić, Mirjana Vukomanović, Emina Zečević, Vojislav Jovanović, Dušica Minić, Marko Popović, Vesna Radić, Slobodan Fidanovski, Tatjana Cvjetićanin (secretaire du Redaction)

YU ISSN 0352-2474

Садржај – Contents

 • Биографија Гордане Марјановић-Вујовић / 11
  Biography of Gordana Marjanović-Vujović / 14
 • Библиографија Гордане Марјановић-Вујовић / 17
  Bibliography of Gordana Marjanović
  -Vujović / 17
 • Драган Јацановић, Душко Шљивар, Налази астрагала са неолитског локалитета Беловоде / 31
  Dragan Jacanović
  , Duško Šljivar, Astragali from the Belovode Neolithic Settlement / 36
 • Бојана Михаиловић, Окресана камена индустрија са локалитета Анатема Балиновић / 37
  Bojana Mihailović
  , Chipped Stone Industry from the Site Anatema / 47
 • Љубинка Бабовић, Прилог проучавању елемената календарографије и хронометрије бронзаног доба јужног Баната / 53
  Ljubinka Babović
  , On the Elements of the Calendarography and Chronometry in the Bronze Age of South Banat / 80
 • Staša Babić, Headgear of the Early Iron Age Tribal Chieftains Social and Symbolic Aspects / 83
  Ст
  аша Бабић, Оглавља племенских старешина старијег гвозденог доба друштвени и симболички аспекти / 90
 • Растко Васић, Прилог проучавању бронзаних копаља у Србији / 95
  Rastko Vasić
  Contribution in Studying of Bronze Spearheads in Serbia / 99
 • Bepa Крстић, Magenta пocyдe из Грчке збирке Народног музеја у Београду / 101
  Vera Krstić
  , Magenta Vessels from the Greek Collection of the National Museum in Belgrade / 10
 • Деана Ратковић, Патере од бронзе из Римске збирке Народног музеја у Београду /
  111
  Deana Ratković
  , Bronze Paterae from the Roman Collection of the National Museum in Belgrade / 120
 • Славица Крунић, Лекарске античке кутије типа Loculamentum / 121
  Slavica Krunić
  , Antique Doctors' Boxes of the Loculamentum Type / 134
 • Ивана Поповић, Златна чланковита огрлица из Народног музеја у Београду / 135
  Ivana Popović
  , Golden Composite Necklace from the National Museum in Belgrade / 145
 • Татјана Цвјетићанин, Антропоморфни глеђосани крчаг из Понтеса / 147
  Tatjana C
  vjetićanin, Glazed Head-pot from Pontes / 151
 • Анка Лаловић, Геме из археолошке збирке Народног музеја у Зајечару / 153
  Anka Lalović
  , Gems from the Archaeological Collection of the National Museum in Zaječar / 157
 • Александрина Цермановић- Кузмановић, Касноантичке засведене гробнице из Коловрата / 159
  Aleksandrina Cermanović
  – Kuzmanović, Late Roman Vaulted Tombs in Kolovrat / 164
 • Александар Јовановић, Покушај локализације Меридијске епископије / 167
  Aleksandar Jovanović
  , An Attempt to Localize the Meridium Bishopric / 174
 • Милоје Васић, Осврт на налаз IV века из Старчева / 175
  Miloje Vasić
  , Review of the 4th Century Find from Starčevo / 200
 • Светлана Миљанић, Остава римског бронзаног новца из Старе Пазове / 203
  Svetlana Miljanić
  , Hoard of Roman Bronze Coins from Stara Pazova / 212
 • Мирјана Глумац, Глинене светиљке из касноантичке збирке Народног музеја у Београду / 213
  Mirjana Glumac, Ceramic Lamps from the Late Roman Collection of the National Museum in Belgrade / 226
 • Софија Петковић, Предмет од кости са Царичиног Града украшен зооморфном представом / 229
  Sofija Petković
  , Bone Object Decorated with Zoomorphic Representation from Caričin Grad / 236
 • Марија Бајаловић – Хаџи-Пешић, Налази хришћанске камене пластике из времена између IV и XVII века на подручју Београда / 241
  Marija Bajalović
  – Hadži-Pešić, Christian Stone Sculpture from 4th to 17th Century from the Belgrade Territory / 259
 • Наташа Церовић, Пољопривредне алатке из средњовековних збирки Народног музеја у Београду / 261
  Nataš
  a Cerović, Agricultural Tools in the National Museum Medieval Collections / 275
 • Адам Н. Црнобрња, Налаз византијског новца из Дреновца / 281
  Adam N. Crnobrnja, Hoard of Byzantine Coins from Drenovac / 284
 • Весна Радић, Вујадин Иванишевић, Оставе српског средњовековног новца у збирци Народног музеја у Београду / 285
  Vesna Radić
  , Vujadin Ivanišević, Hoards of Serbian Medieval Coins in Belgrade National Museum Collection / 307
 • Mиодраг Томовић, Равна (Campsa) y средњем веку / 309
  Mi
  odrag Tomović, Ravna (Campsa) in the Medieval Period / 337
 • Душица Минић, Осврт на средњовековну некрополу у Чезави / 341
  Duš
  ica Minić, Reconsidering the Medieval Necropolis at Čezava / 348
 • Мирјана Вукмановић, Средњовековна насеља и некрополе на локалитету Вајуга – Песак / 349
  Mirjana Vukmanović
  , Medieval Settlements and Necropolises at Vajuga – Pesak / 356
 • Ненад Радојчић, Петар Поповић, Мала Врбица – Конопиште, некропола XII века / 371
  Nenad Radojč
  ić, Petar Popović, Vrbica – Konopište, 12th Century Necropolis / 376
 • Весна Манојловић-Николић, Локалитети IХ-ХIII века у средњем Поморављу / 377
  Vesna Manojlović
  -Nikolić, Sites from 9th to 13th century in the Central /Vlorava Bašin / 388
 • Људмила Дончева-Петкова, Haгpдьeн крьст с кoмпозицията Дейсис / 395
  Ljudmila Donč
  eva-Petkova, Pectoral Cross with Deisis / 401
 • Elica Maneva, Le bandeau d'argent de la necropole Krstevi pres de Prosek (Demir Kapija) / 403
  Елеца Манева, Сребрна почелица из некрополе Крстеви код Просека (Демир Капија) / 414
 • Мирослав Б. Вујовић, Ћилибарска посуда из Петрове цркве код Новог Пазара / 415
  Miroslav B. Vujović
  , On Amber Vessel from St Peter's Church in Novi Pazar / 429
 • Емина Зечевић, Један сребрни прстен са натписом / 427
  Emina Zeč
  ević, Sliver Ring with Inscription / 440
 • Марин Брмболић, Зидана пећ из манастира Намасија / 441
  Marin Brmbolić
  , Constructed Oven from the Namasija Monastery / 447
 • Слободан Фидановски, Емина Зечевић, Средњовековна црква на локалитету Манастирина у селу Босута код Аранђеловца / 449
  Slobodan Fidanovski, Emina Zečević, Medieval Church at the Site Manastirina in the Village Bosuta near Aranđelovac / 455
 • Нађа Куртовић-Фолић, Општа типологија триконхосних облика у архитектури, дефинисање типа и модела / 463
  Nada Kurtović
  -Folić, Genera/ Typology of the Triconchal Shapes in Architecture / 479
 • Неда Јевремовић, Музејска мрежа Србије / 481
  Neda Jevremović
  , Museum Network of Serbia / 493
© 2002. Редакција пројекта "Српска археологија" и носиоци појединачних ауторских права.
Ниједан део овог сајта не сме се умножавати или преносити без претходне сагласности.


Hosted by uCoz